ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΙΤΙ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΡ. ΒΑΝΤΑΝΑ ΣΙΒΑ (Dr. Vandana Shiva) ΓΙΑ   ΤΗΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Η εφαρμογή επιστημονικών αρχών στα αγροτικά συστήματα, μέσω της προώθησης της αγρο-οικολογίας ώστε να επιτευχθεί η επισιτιστική ασφάλεια  είναι ο βασικός  στόχος του έργου της Βαντάνα Σίβα  κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Οι τετρακόσιοι επιστήμονες  που εργάσθηκαν για τον ΟΗΕ για περισσότερο από έξη χρόνια κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «πρέπει να απευθυνθούμε στη μικρής κλίμακας παραδοσιακή γεωργία  ώστε να δοθεί επισιτιστική ασφάλεια στις χώρες του Τρίτου Κόσμου μέσω αγρο-οικολογικών μεθόδων που είναι βιώσιμες. Αυτό είναι αποδεδειγμένο» (International Assessment of Agriculture, Knowledge, Science and Technology for Development -IAASTD).

Η Δρ. Σίβα υποστηρίζει επίσης τον αγρότη ώστε να κρατά το δικό του σπόρο και να τον ανταλλάσσει ελεύθερα εφόσον δεν καλύπτεται από πατέντα. Αυτό υπαγορεύει η επιστήμη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν υπάρχει εξέλιξη της ζωής ούτε προσαρμογή στις αλλαγές του κλίματος.

 Δυστυχώς διάφορες ομάδες βιομηχανικών συμφερόντων προωθούν αντι-επιστημονικές στρατηγικές. Επιβάλλουν την χημική βιομηχανική γεωργία παντού στον πλανήτη, μια γεωργία βασισμένη αποκλειστικά στους σπόρους που αγοράζονται κάθε χρόνο (για μονοετή φυτά) έτσι ώστε να δημιουργούν ολιγοπώλιο, να αυξάνουν τις τιμές και να έχουν περισσότερα κέρδη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιτίθενται και στη Δρ. Βαντάνα Σίβα,χρησιμοποιώντας καλά σχεδιασμένες στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων.

 Η Δρ. Σίβα προωθεί την αγρο-οικολογία και την αναγεννητική γεωργία, δηλαδή το είδος της καλλιέργειας που αποκαθιστά την υγεία του εδάφους και ως αποτέλεσμα την υγεία των ανθρώπων.

Το Πελίτι υποστηρίζει το έργο της Βαντάνα Σίβα που απλώνεται σε όλο τον πλανήτη και έχει στόχο την ελευθερία των σπόρων, τα δικαιώματα της μικρής κλίμακας αγροτών και την δημοκρατία σε σχέση με τη γη. Με ενθουσιασμό συνεργαζόμαστε μαζί της  και με την ομάδα της,  για τον κοινό μας στόχο που είναι η επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη.  Η επιστήμη υπαγορεύει ότι η ασφάλεια αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω αγρο-οικολογικών μεθόδων καθώς και μέσω της ελευθερίας διακίνησης των σπόρων που δεν καλύπτονται από πατέντες . Ας δώσουμε στους αγρότες και στους καταναλωτές την ευκαιρία επιλογής για το είδος της γεωργίας που προτιμούν.

               www.peliti.gr

PELEITI STAMENT ABOUT DR. VANDANA SHIVA’ s WORK ON FOOD SECURITY

The application of scientific findings in the agricultural systems, through promoting agro-ecology in order to achieve food security, has been the aim of Dr. Vandana Shiva’s work during the last decades. Four hundred scientists have been working for the UN for over six years   and say that “we must look to small holder traditional farming to deliver food security in Third World countries through agro-ecological systems which are sustainable. Governments must invest in these systems. This is the clear evidence.”( International Assessment of Agriculture, Knowledge, Science and Technology for Development -IAASTD).

Dr. Shiva is also promoting seed saving by farmers and free seed exchange for non-patented seeds. This is what science dictates. Otherwise there is no evolution and adaptation to the changing climatic conditions.

Unfortunately various industrial lobbies are promoting unscientific strategies by imposing chemical industrial agriculture everywhere on the planet along with the seeds that have to be bought every year (for annual crops) so as to create oligopoly, raise the prices and have more profits.. They deprive nations and farmers of the choice for using the type of agriculture that suits them best. Within this context, they are also gunning for Dr. Vandana Shiva, using well planned Public Relations strategies.

Dr. Shiva promotes agro-ecology and regenerative agriculture, the type of farming that restores the health of the soil and as a consequence the health of humankind.

Our association supports Dr. Vandana Shiva’s work all over the planet for seed freedom, the rights of small scale farmers and earth democracy. We are happy to co-operate with her and her team towards our common goal of food security on the planet. Science dictates that food security can be achieved through agroecological tools and freedom of non- patented seeds. Let’s give farmers and consumers a choice of the type of agriculture that they prefer.

 

 

(Peliti is a greek seed savers organization that has been working for the last 20 years against the loss of biodiversity in the food sector, promoting the regeneration of the seeds that are not covered by intellectual property rights or patents. www.peliti.gr,info(*)peliti.gr)

Scroll to Top